Visie

In onze school is er aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan alleen het verzamelen van kennis. Wat de kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in een steeds complexere wereld. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn belangrijk.

Kennen en kunnen

Onze uitgangspunten zijn het kennen en kunnen van elk kind. Daarom kiezen wij voor waardevolle en eigentijdse methodieken in kleuter- en lagere school.

1. Zelfstandig werk

Kleuters en leerlingen leren op een indringende manier om zo zelfstandig mogelijk opdrachten en leerstof te verwerken en te plannen.

2. Hoekenwerk en contractwerk

Boeiende opdrachten en activiteiten worden aangepakt in hoeken. Zo zijn er taal-, reken-, spel-, knutsel-, computerhoeken, … in onze klassen.

3. Projectwerk

Projectwerk is een vorm waar de ganse school, een klas of kleuter- en lagere school apart, samen werken rond één thema. Uitgevoerde projecten in onze school zijn er geweest over het milieu, voeding, een school zonder pesten, het letterfeest… Hierbij worden ook de ouders en schoolomgeving intensief betrokken, zoals bijvoorbeeld bij tentoonstellingen.

Vanzelfsprekend gaat er grote aandacht naar een modern en eigentijds reken- en taalonderwijs, waarbij denkvaardigheden centraal staan. Verzorgd taalgebruik, een nette schrijfstijl en weten wat je schrijft vloeien op onze school mooi in elkaar.

Samenleven

We hechten veel belang aan het samenleven op school! Het bijbrengen van fundamentele waarden doen we duidelijk vanuit een christelijke inspiratie. Waarden als respect, verdraagzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, discipline, solidariteit en eerlijkheid staan daarbij voorop en moeten hun plaats krijgen binnen het onderwijs en de opvoeding die wij aanbieden. Geregeld zullen we dit ook vieren samen met de gelovige gemeenschap in onze parochie.

Creativiteit

In onze school zijn er heel wat activiteiten die ertoe bijdragen dat de kinderen zichzelf leren uitdrukken, zelf vorm kunnen geven aan beleving, eigen emotie en dat in gesproken en geschreven taal, in muziek, bewegingsopvoeding, tekenen, schilderen, boetseren en textiele werkvormen. Jonge mensen worden zo opgevoed tot creativiteit en probleemoplossend denken.

Onze school is wereldgericht

“School” staat voor ons niet alleen voor wat er binnen de muren gebeurt. Zowel in de kleuter- als de lagere school gaan we geregeld die wereld verkennen.

 • bezoek aan theater, museum of bibliotheek,
 • een dag in de Zoo-klas of een havenrondvaart,
 • een fietsdag in de natuur of een bosdag,
 • zeeklas voor het derde en vierde leerjaar,
 • sportklas voor vijfde en zesde leerjaar,
 • sportdagen.

Onze visie op zorg

 • We streven naar het optimale welbevinden1 van de kinderen, door een hecht contact tussen leerkracht en kind en tussen de kinderen onderling te stimuleren.  Zowel respect als relationele vaardigheden zijn hier vanzelfsprekend.
 • Door de kinderen ervaringsgericht en werkelijkheidsnabij te laten exploreren en leren, bevorderen we de optimale betrokkenheid2 .   
 • Kansarme kinderen (in een brede context!)3 krijgen extra aandacht op onze school. Leerkrachten en kinderen leren respectvol omgaan met het anders zijn van medemensen.
 • We stimuleren de zelfsturing, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het probleemoplossend denken, door een uitdagend klasmilieu te creëren.  Het organiseren van zelfstandig werk, contractwerk, groepswerk, aangepaste methodieken en werkvormen zijn hierbij heel belangrijk.
 • Differentiatie is noodzakelijk. Kinderen met een leervoorsprong, ontwikkelings- of leermoeilijkheden, krijgen activiteiten en taken aangepast aan een eigen leertraject. Hierbij zijn reflectievaardigheden, zorgvuldige observatie, diagnose, foutenanalyse, interne communicatie met de leerkrachten, communicatie met het CLB en communicatie met de ouders zeer belangrijk.
 • De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor het leertraject van de kinderen. De leerkracht krijgt ondersteuning van het zorgkader om dit uit te werken.
 • Pas als inspanningen op klas- en schoolniveau niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt er een beroep gedaan op externe hulp.
 • Als er nauwelijks sprake is van leervorderingen en het welbevinden van het kind niet meer optimaal is, kan het kind doorverwezen en begeleid worden naar een aangepaste onderwijsvorm.
 • De leerkrachten bouwen hun deskundigheid uit door nascholing, overleg en uitwisseling van leerervaringen in een open constructieve dialoog (de school als lerende organisatie !). Op niveau van de scholengemeenschap werken we aan een ondersteuningsnetwerk van zorgbegeleiders.
 • De school bouwt een materialenbank (orthoteek) uit om de leerkrachten en de kinderen te ondersteunen in het leerproces.

1 welbevinden: Een kind moet zich goed in zijn vel voelen om goed te kunnen leren.
2 betrokkenheid: De wijze waarop het kind intens bezig is met materiaal of leerstof om maximaal te kunnen leren.
3 Kansarme kinderen (in een brede context!): Een brede variatie van mogelijke problemen die goed leren en functioneren verhinderen, zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, motorische en sociale problemen, armoede, anderstaligheid, handicap,…

Ouders

De ouders maken deel uit van het schoolgebeuren. We betrekken hen bij vele activiteiten: infoavonden, lees- en fietsouders, feesten (wat we graag doen !), uitstappen, fietsdag. Belangrijk is dat de ouders via het oudercomité en de schoolraad (overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur) tot intense samenwerking kunnen komen met als doel, een kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind.

Welke betekenis zit er in ons logo?

Onze naam wordt duidelijk weerspiegeld in het logo. En… waarom steekt er een blauw blaadje tussen al die groene blaadjes? Daar hebben we over nagedacht … Het blauwe blaadje is niet zomaar blauw. Ben je anders, ook al is het soms wat ingewikkelder, toch willen we ook met jou klimmen en groeien en ben je meer dan welkom op onze school. We willen door het blauwe blaadje gewoon laten zien dat niet iedereen hetzelfde pad zal volgen. Eens je bij ons op de ‘KLIMBOOM’ school loopt, krijg je ‘alle kansen die je verdient’! Door onze ‘brede zorg’ kunnen we daar correct op inspelen en extra kansen bieden.