Visie

Welke betekenis zit er in ons logo?

Onze naam wordt duidelijk weerspiegeld in het logo. Waarom is er een blauw blaadje tussen al die groene blaadjes? Daar hebben we over nagedacht. Het is niet zomaar blauw. Ben je anders, ook al is het soms wat ingewikkelder, toch willen we ook met jou ‘klimmen en groeien’ en ben je meer dan welkom op onze school. Hiermee willen we laten zien dat niet iedereen hetzelfde pad zal volgen. Eens je bij ons op de ‘KLIMBOOM’ school loopt, krijg je ‘alle kansen die je verdient’! Door onze ‘brede zorg’ kunnen we daar correct op inspelen en extra kansen bieden.

Op onze school is er aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan alleen het verzamelen van kennis. Wat de kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in een steeds complexere wereld. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn belangrijk.

Kennen en kunnen

Onze uitgangspunten zijn het kennen en kunnen van elk kind. Daarom kiezen wij voor waardevolle en eigentijdse methodieken in kleuter- en lagere school.

1. Zelfstandig werk

Kleuters en leerlingen leren op een indringende manier om zo zelfstandig mogelijk opdrachten en leerstof te verwerken en te plannen.

2. Hoekenwerk en contractwerk

Boeiende opdrachten en activiteiten worden aangepakt in hoeken. Zo zijn er taal-, reken-, spel-, knutsel-, computerhoeken, … in onze klassen.

3. Projectwerk

Projectwerk is een vorm waar de ganse school, een klas of kleuter- en lagere school apart, samen werken rond één thema. Uitgevoerde projecten in onze school zijn er geweest over het milieu, voeding, een school zonder pesten, het letterfeest… Hierbij worden ook de ouders en schoolomgeving intensief betrokken, zoals bijvoorbeeld bij tentoonstellingen.

Vanzelfsprekend gaat er grote aandacht naar een modern en eigentijds reken- en taalonderwijs, waarbij denkvaardigheden centraal staan. Verzorgd taalgebruik, een nette schrijfstijl en weten wat je schrijft vloeien op onze school mooi in elkaar.

Samenleven

We hechten veel belang aan het samenleven op school! Het bijbrengen van fundamentele waarden doen we duidelijk vanuit een christelijke inspiratie. Waarden als respect, verdraagzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, discipline, solidariteit en eerlijkheid staan daarbij voorop en moeten hun plaats krijgen binnen het onderwijs en de opvoeding die wij aanbieden. Geregeld zullen we dit ook vieren samen met de gelovige gemeenschap in onze parochie.

Creativiteit

In onze school zijn er heel wat activiteiten die ertoe bijdragen dat de kinderen zichzelf leren uitdrukken, zelf vorm kunnen geven aan beleving, eigen emotie en dat in gesproken en geschreven taal, in muziek, bewegingsopvoeding, tekenen, schilderen, boetseren en textiele werkvormen. Jonge mensen worden zo opgevoed tot creativiteit en probleemoplossend denken.

Onze school is wereldgericht

“School” staat voor ons niet alleen voor wat er binnen de muren gebeurt. Zowel in de kleuter- als de lagere school gaan we geregeld die wereld verkennen.

 • bezoek aan theater, museum of bibliotheek,
 • een dag in de Zoo-klas of een havenrondvaart,
 • een fietsdag in de natuur of een bosdag,
 • zeeklas voor het derde en vierde leerjaar,
 • sportklas voor vijfde en zesde leerjaar,
 • sportdagen.

Ouders

De ouders maken deel uit van het schoolgebeuren. We betrekken hen bij vele activiteiten: infoavonden, lees- en fietsouders, feesten (wat we graag doen !), uitstappen, fietsdag. Belangrijk is dat de ouders via het oudercomité en de schoolraad (overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur) tot intense samenwerking kunnen komen met als doel, een kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind.

Onze visie op zorg

 • We streven naar het optimale welbevinden1 van de kinderen, door een hecht contact tussen leerkracht en kind en tussen de kinderen onderling te stimuleren.  Zowel respect als relationele vaardigheden zijn hier vanzelfsprekend.
 • Kansarme kinderen (in een brede context!)2 krijgen extra aandacht op onze school.
 • Differentiatie is noodzakelijk. Kinderen met een leervoorsprong, ontwikkelings- of leermoeilijkheden, krijgen activiteiten en taken aangepast aan een eigen leertraject.
 • Reflectievaardigheden, zorgvuldige observatie, diagnose, foutenanalyse, interne communicatie met de leerkrachten, communicatie met het CLB, externen en communicatie met de ouders zijn zeer belangrijk.
 • Door regelmatige evaluatie3 kunnen we de zorg aanpassen i.f.v. de noden van het kind.
 • De leerkracht krijgt ondersteuning van het zorgkader4 om het leertraject van de kinderen uit te werken.
 • De school werkt samen met het Leersteuncentrum AntwerpenPlus.
 • Na begeleiding op klas- en schoolniveau wordt er beroep gedaan op externe hulp.
 • De leerkrachten bouwen hun deskundigheid uit door nascholing, overleg en uitwisseling van leerervaringen in een open constructieve dialoog (de school als lerende organisatie !). Op niveau van de scholengemeenschap werken we aan een netwerk van zorgleerkrachten.
 • De school bouwt een materialenbank (orthotheek) uit om de leerkrachten en de kinderen te ondersteunen in het leerproces.

1 welbevinden: Een kind moet zich goed in zijn vel voelen om goed te kunnen leren.
2 kansarme kinderen (in een brede context!): Een brede variatie van mogelijke problemen die goed leren en functioneren verhinderen, zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, motorische en sociale problemen, armoede, meertaligheid, handicap,…
3 evaluatie: observaties, toetsen, kind- en leergesprekken
4 zorgkader: zorgcoördinator, zorgleerkrachten, CLB, Leersteuncentrum en externen