Verkiezing schoolraad

Geachte ouder,


De schoolraad overlegt en adviseert belangrijke zaken over het schoolleven met de directie en het
schoolbestuur. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de
betrokkenen aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden.

Om de vier jaar moeten de leden van de schoolraad vervangen worden. Op 31 maart 2021 eindigt
het mandaat van de huidige schoolraad. Deze zal op 1 april 2021 vervangen worden door een
nieuw samengestelde schoolraad. Ook deze nieuwe schoolraad zal samengesteld zijn uit
vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap.

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per schooljaar samen. Iedereen die in het bezit is van het
ouderlijke gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn
bewaring heeft, kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de schoolraad en is
stemgerechtigd bij de verkiezing van de oudergeleiding voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn
voor de oudergeleding van de schoolraad mag de ‘ouder’ geen personeelslid zijn van de school en
geen lid zijn van het schoolbestuur. De oudergeleiding bestaat uit 2 leden.

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van
het kiesreglement. Je kan het ook lezen op de website bij de downloads.

Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die
meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden.

Is je interesse gewekt? Vraag gerust mee info aan de directeur van de school of stel je meteen
kandidaat voor 12 maart 2021. Je kandidaat stellen kan enkel schriftelijk (mail of brief) aan de
directeur van de school met vermelding van je naam, je contactgegevens en de namen +
klas/groep van je kinderen die op onze school zitten. De telling van de verkiezing heeft plaats op
22 maart om 11u.

Met vriendelijke groet

Jan Cox, algemeen directeur

Deel dit bericht via:

Vorig bericht

Volgend bericht